Materiál programu rokovania

Názov: Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2017
Číslo materiálu: UV-20558/2018
Rezort: PMÚ SR
Rezortné číslo: 677/2018/OEaKÚ-2608/2018
Predkladateľ: predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet: na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 267/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)