Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2017
Číslo materiálu: UV-18987/2018
Rezort: ÚPVO
Rezortné číslo: 7491-P/2018
Predkladateľ: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 228 zo 7. marca 2001
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)