Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov- nové znenie
Číslo materiálu: UV-12739/2018
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 487/2018-9.
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Rokovanie: 100/2018, 20.04.2018, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 166/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)