Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania - návrh
Číslo materiálu: UV-50257/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 4749/2017-110/16246
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: plnenie úlohy č. 3 z Akčného plánu na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, uznesenie vlády SR č. 11/2015, úloha B.1.
Rokovanie: 79/2017, 29.11.2017, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 554/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)