Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu a výsledkoch prerokovania Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrh gescie k Záverečným odporúčaniam Výboru OSN pre práva dieťaťa
Číslo materiálu: UV-44112/2017
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 15807/2017-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 73/2017, 11.10.2017, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 473/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)