Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o napĺňaní strategických cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a o činnosti Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch a návrh aktualizácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím
Číslo materiálu: UV-44110/2017
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 16770/2017-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 24/2014
Rokovanie: 73/2017, 11.10.2017, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 474/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)