Materiál programu rokovania

Názov: Akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2017 - 2020 pre oblasti: D.2.6 Oblasť nediskriminácie a D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti – Iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie
Číslo materiálu: UV-40762/2017
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/004727
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 87 z 22. februára 2017
Rokovanie: 69/2017, 13.09.2017, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 424/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)