Materiál programu rokovania

Názov: Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2016
Číslo materiálu: UV-32170/2017
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 8988-29916/2017/OCKÚ OLAF
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR a zmysle úlohy č. 2.5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR
Rokovanie: 65/2017, 24.07.2017, u. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)