Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 za obdobie od 2015 - 1. polrok 2017
Číslo materiálu: UV-31073/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-3684/2017-110/10927
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie č. 12/2015 zo 7. januára 2015 úloha B.2.
Rokovanie: 65/2017, 24.07.2017, l. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)