Materiál programu rokovania

Názov: Novelizácia Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie
Číslo materiálu: UV-26941/2017
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 1505/3142/2017/SCKO
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 302/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)