Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov
Číslo materiálu: UV-/2017
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, 4. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie
Poznámka: Ústna informácia

Obsah:


Stanoviská:Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)