Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-26338/2017
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S03393-OL-2017
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 301/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)