Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-21148/2017
Rezort: MDV SR
Rezortné číslo: 08295/2017/SBPMR/38509-M
Predkladateľ: minister dopravy a výstavby
Podnet: V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Rokovanie: 60/2017, 24.05.2017, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 255/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)