Materiál programu rokovania

Názov: Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 – 2046
Číslo materiálu: UV-18271/2017
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 5219/2017-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 57/2017, 03.05.2017, 17. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 221/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)