Materiál programu rokovania

Názov: Záverečný účet kapitoly 24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky za rok 2016
Číslo materiálu: UV-17777/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-2785/2017-110/6094
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 57/2017, 03.05.2017, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)