Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2016 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy
Číslo materiálu: UV-17092/2017
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 2036-1/2017/IP-25/OPSOP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 592 zo 14. decembra 2016 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2017
Rokovanie: 56/2017, 26.04.2017, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)