Materiál programu rokovania

Názov: Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 – 2021, verzia 1.0 - návrh
Číslo materiálu: UV-14080/2017
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/008947/2017-544
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Úloha B.3 uznesenia vlády SR č. 253/2016
Rokovanie: 52/2017, 29.03.2017, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 143/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)