Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046
Číslo materiálu: UV-1792/2017
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8982 /2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 892/2010
Rokovanie: 43/2017, 25.01.2017, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 46/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)