Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-40164/2016
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 600/1626/2016/OLP
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Rokovanie: 40/2016, 14.12.2016, 29. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 596/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)