Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach Slovenskej republiky a návrh štatútu
Číslo materiálu: UV-30892/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/005202
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 33/2016, 26.10.2016, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 493/2016
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)