Materiál programu rokovania

Názov: Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie - návrh
Číslo materiálu: UV-28375/2016
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 15620/2016-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2016
Rokovanie: 31/2016, 12.10.2016, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 468/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)