Materiál programu rokovania

Názov: Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015 - návrh
Číslo materiálu: UV-27265/2016
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2016-11752/37182:5-15A0
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 28/2016, 28.09.2016, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)