Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-26735/2016
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 20784/2016/110
Predkladateľ: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Rokovanie: 27/2016, 21.09.2016, 22. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 408/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)