Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2015 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy
Číslo materiálu: UV-16531/2016
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 304-1/2016/IP-10/OPSOP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 701 zo 16. decembra 2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2016
Rokovanie: 7/2016, 11.05.2016, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)