Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo materiálu: UV-9684/2016
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 14458/2016-1000-10725
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 403 z 8. júla 2015 a bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 447 z 26. augusta 2015
Rokovanie: 199/2016, 24.02.2016, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 76/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)