Materiál programu rokovania

Názov: Vodný plán Slovenska
Číslo materiálu: UV-43349/2015
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8477/2015-min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: § 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 6/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)