Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
Číslo materiálu: UV-43013/2015
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 29677/2015-1000-60227
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 792 zo 17. júla 2002 a v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 14 zo 7. januára 2015
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)