Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 (za obdobie rokov 2013 – I. polrok 2015)
Číslo materiálu: UV-36443/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/15881
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 147/2013 z 3. apríla 2013, bod B.3.
Rokovanie: 185/2015, 11.11.2015, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)