Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo materiálu: UV-22696/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/9648
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a úloha č. B. 59 uznesenia vlády č. 484/2014
Rokovanie: 169/2015, 01.07.2015, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 343/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)