Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2014 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy
Číslo materiálu: UV-19697/2015
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 411-1/2015/IP-20/OPSOP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 19 zo 7. januára 2015 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2015
Rokovanie: 164/2015, 27.05.2015, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)