Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-16835/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/002024
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 159/2015, 29.04.2015, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 210/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)