Materiál programu rokovania

Názov: Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
Číslo materiálu: UV-15412/2015
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012254/2015-41
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe § 14 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rokovanie: 158/2015, 22.04.2015, 10. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)