Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa k implementácii Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry za roky 2011 až 2014
Číslo materiálu: UV-13913/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/4877
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 192/2011, bod B.3 v znení uznesenia vlády SR č. 148, bod B.1
Rokovanie: 155/2015, 08.04.2015, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)