Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti
Číslo materiálu: UV-10076/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/2677
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015
Rokovanie: 149/2015, 04.03.2015, 7. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 103/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)