Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - upravené nové znenie
Číslo materiálu: UV-8811/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/000864
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 147/2015, 18.02.2015, 8. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 73/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)