Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 k návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
Číslo materiálu: UV-7133/2015
Rezort: MF SR
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie: 145/2015, 04.02.2015, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 55/2015
Poznámka: Ústny návrh

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)