Materiál programu rokovania

Názov: Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-45635/2014
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 44069/2430/2014/OCKÚ OLAF
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Uznesenie vlády č. 519 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016
Rokovanie: 140/2015, 07.01.2015, 18. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 18/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)