Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
Číslo materiálu: UV-45607/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 28290/2014-1000-58014
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: bod B.16 uznesenia vlády SR č. 153/2013, bod B. 9 uznesenia vlády SR č. 172/2014 a bod B.3 uznesenia vlády SR č. 195/2014
Rokovanie: 142/2015, 14.01.2015, 4. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 24/2015

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)