Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Číslo materiálu: UV-45286/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/21550
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 140/2015, 07.01.2015, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 2/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)