Materiál programu rokovania

Názov: Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
Číslo materiálu: UV-45096/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/18 843
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 0224, úloha B.1
Rokovanie: 140/2015, 07.01.2015, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 11/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)