Materiál programu rokovania

Názov: Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020
Číslo materiálu: UV-42447/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/19654
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie č. 722/2013 k Plánu práce vlády na rok 2014 - úloha č. 3 na mesiac november
Rokovanie: 137/2014, 03.12.2014, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 620/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)