Materiál programu rokovania

Názov: Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 verzia 1.0
Číslo materiálu: UV-39966/2014
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/009054/2014-541
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: uznesenie vlády SR č. 318 zo dňa 19. 06. 2013, 1. vlastný materiál bod B.2
Rokovanie: 131/2014, 05.11.2014, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 558/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)