Materiál programu rokovania

Názov: Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013
Číslo materiálu: UV-38063/2014
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2014/002652
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 68/2012, bod C.3.
Rokovanie: 129/2014, 22.10.2014, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)