Materiál programu rokovania

Názov: Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 – nové znenie
Číslo materiálu: UV-37829/2014
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 7898-37321/2014/OMHZFP
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 128/2014, 15.10.2014, 19. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 519/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)