Materiál programu rokovania

Názov: Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
Číslo materiálu: UV-36072/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/15876
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: na základe úlohy č. 76 z Rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 a úlohy č. 6 v mesiaci jún z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Rokovanie: 128/2014, 15.10.2014, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 503/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)