Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
Číslo materiálu: UV-26516/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 17947/2014-1000-29184
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 708/2012
Rokovanie: 128/2014, 15.10.2014, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 502/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)