Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov – nové znenie
Číslo materiálu: UV-22705/2014
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 35885/2014/110
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: § 53 ods. 6 a § 53c Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 106/2014 Z. z.
Rokovanie: 109/2014, 28.05.2014, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 258/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)