Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Číslo materiálu: UV-22347/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 5981/2014-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 583 z 24. októbra 2012
Rokovanie: 110/2014, 04.06.2014, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 270/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)