Materiál programu rokovania

Názov: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-21189/2014
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 286/2014-100
Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 231/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)