Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Číslo materiálu: UV-20264/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/7543
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 107/2014, 14.05.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 219/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)